[GTranslate]

Services and rates

How we work

Dependable offers 4 types of legal assistance, each with a fixed price.
You decide which steps you want to take.

Intakes
call

Find out immediately whether we can help you and which advisor suits your question.

Legal aid subscription

Help with large and small legal conflicts for a fixed monthly
fee.

Personal
advice

Clarity from a specialist advisor about your legal
options.

Act
fast

Is the advice negotiating, objecting or other type of legal help?

Legal starter package

Did you know that one conflict can mean the end of your business?

Een bekend gezegde is: Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook in het juridische wereldje. Voorkom discussies met klanten en verminder de kans om aansprakelijk gesteld te worden! Binnen 5 werkdagen op maat gemaakte algemene voorwaarden? Sluit dan nu ons juridisch starterspakket af! Indien u reeds algemene voorwaarden heeft, dan bekijken wij deze tegen een ander tarief na!
€ 500,- incl. 21% BTW
You can always contact our Dependables for the following jurisdictions:
Labor law
Administrative law
Civil law
Consumer law
Contract law
Rental law
Personal injury
Personal and family law
Social Security Law
Criminal law
Insurance law
Immigration law

Laws are sometimes complex. We are here to help you handle everything.

Contracts – due to their legal constructions – are not easy to read in Dutch.

Filing an objection can be stressful. We are here to take care of the details so you don't have to worry. We make sure that everything is submitted on time and correctly.

If you are dealing with a dispute, we will help you prepare for it. Not everyone is aware of their rights, sometimes paying unnecessary fines or interest rates. This can easily be prevented, Dependable is happy to help you!

Laws are sometimes complex. We are here to help you handle everything.

Contracts – due to their legal constructions – are not easy to read in Dutch.

Filing an objection can be stressful. We are here to take care of the details so you don't have to worry. We make sure that everything is submitted on time and correctly.

If you are dealing with a dispute, we will help you prepare for it. Not everyone is aware of their rights, sometimes paying unnecessary fines or interest rates. This can easily be prevented, Dependable is happy to help you!

Personal
advice

Als u dit adviesgesprek in gaat, hebben wij al contact gehad dus weten waar het over gaat en welke adviseur u het beste kan helpen. Zo kunnen we meteen ter zake komen en u een goed beeld van uw kansen en mogelijke volgende stappen (met of zonder Dependable) geven.
 
DIT KUNT U VERWACHTEN
  1. Inzicht in uw kansen.
  2. Advies over de beste vervolgstap.
  3. Online dossier met alle belangrijke informatie bij elkaar.
U bepaalt zelf of u na dit gesprek verdere stappen wilt zetten.

In gesprek of bezwaar

Als uit het adviesgesprek blijkt dat uw zaak een goede slagingskans heeft, gaat uw adviseur voor u aan de slag. Uw jurist treedt namens u op nadat jullie samen de strategie hebben bepaald. Goed om te weten: de meeste juridische problemen worden met onderhandelen opgelost.
 
WAT U KUNT VERWACHTEN
  1. U hoeft niet zelf aan tafel met de tegenpartij.
  2. Controle en inzicht in het online dossier.
  3. *Projectprijs op nacalculatie
Na afloop: alle afspraken waterdicht vastgelegd.

Aanvraag juridisch pakket

Labor law

Arbeidsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de relatie tussen een werkgever en een werknemer. Het beschrijft de rechten en plichten van werkgever en werknemer over en weer. Hierbij kunt u denken aan regelgevingen op het gebied van arbeidstijden, loon of bijvoorbeeld een zieke werknemer. Wat kan een werkgever doen in het geval dat een werknemer na twee maanden nog ziek is?  Welke rechten en plichten heeft de zieke werknemer in dit geval? En wat als de werkgever niet conform overeengekomen tijd het loon uitbetaald?  Voor diverse arbeidssituaties biedt de wet een uitweg.

Totstandkoming arbeidsovereenkomst
Krachtens de wet is een arbeidsovereenkomst een verbintenis waarbij de werknemer zich in dienst van de werkgever bindt om tegen een loonbetaling voor een zekere tijd arbeid te verrichten. De essentiële aspecten van een arbeidsovereenkomst zijn de gezagsverhouding, loon en de te verrichten arbeid.

Beëindiging arbeidsovereenkomst
Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door toestemming van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), ontbinding door de rechter, een eenzijdige opzegging of met wederzijds goedvinden.

Toestemming UWV
Toestemming van het UWV voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst is een vereiste indien er sprake is van een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor kunt u een ontslagaanvraag indienen bij het UWV.

Ontbinding door de rechter
Indien het gaat om een ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie, verwijtbaar handelen of disfunctioneren op het werk dient de werkgever of werknemer zich voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst te wenden tot de rechter. Hiervoor kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

Met wederzijds goedvinden
Beëindiging met wederzijds goedvinden houdt in dat zowel werkgever als werknemer instemmen met het ontslag. Hierbij maken de werkgever en de werknemer afspraken over de ontbinding van de arbeidsovereenkomst, welke ze opnemen in een vaststellingsovereenkomst.

Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet is een directe beëindiging van het arbeidscontract door de werkgever of de werknemer – een eenzijdige beëindiging van het contract. Hierbij is dus geen toestemming van de UWV of rechter vereist. Een voorwaarde bij ontslag op staande voet is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Indien er onenigheid is over het bestaan van een dringende reden, kan hierover een gerechtelijke procedure worden gestart.

Administrative law

Het bestuursrecht omvat de regels waaraan de overheid is gebonden bij het nemen van besluiten. U kunt hierbij denken aan het verlenen van een omgevingsvergunning of subsidie. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn er bepalingen opgenomen over onder meer de voorbereiding en bekendmaking van besluiten. Tevens zijn de regels met betrekking tot de bezwaarprocedure en beroepsprocedure vastgelegd in de Awb. Het bestuursrecht valt onder het publiekrecht omdat het de relatie regelt tussen burgers en de overheid.

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u als belanghebbende in bezwaar gaan tegen een besluit. Er geldt een bezwaartermijn van zes weken. Dit betekent dat het bezwaarschrift binnen zes weken moet worden ingediend. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen wordt, neemt een beslissing op het bezwaar.

Vervolgens kan uw bezwaar ongegrond worden verklaard, dit betekent dat het bestuursorgaan bij dezelfde beslissing blijft. Als u het hiermee niet eens bent, kunt u tegen de beslissing op bezwaar in beroep gaan bij de rechtbank. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Civil law

Civiel recht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de (rechts)verhouding tussen burgers onderling, bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven onderling. Het civiel recht wordt ook wel het privaatrecht of het burgerlijk recht genoemd. Onder het civiel recht vallen onder meer het personen- en familierecht, erfrecht, arbeidsrecht, huurrecht, vermogensrecht, handelsrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Daarnaast valt het civiel recht onder te verdelen in het materieel recht en het formeel recht. Het materieel recht is het deel van het civiele recht dat ziet op de inhoud van de rechten en plichten van burgers en bedrijven. Het formeel recht wordt ook wel het procesrecht genoemd. Dit recht ziet toe op de wijze waarop het materieel recht (de rechten en plichten) wordt gehandhaafd.

In het kader van het civiel recht zijn er twee soorten gerechtelijke procedures: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. Bij een dagvaardingsprocedure wordt een zaak aanhangig gemaakt door middel van een dagvaarding die namens de eiser wordt uitgebracht door de deurwaarder. Met de dagvaarding wordt de tegenpartij, ook wel gedaagde voor het gerecht geroepen. Bij een verzoekschriftprocedure wordt de zaak aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift, welke door de verzoeker bij de griffie van de rechtbank wordt ingediend. Hierbij wordt de tegenpartij, tevens verweerder voor het gerecht geroepen.

Bij civielrechtelijke zaken kunt u denken aan een geschil tussen een consument en een bedrijf, een huurgeschil, burenruzie of een echtscheiding waarbij kinderen zijn betrokken.

Consumer law

Het consumentenrecht bevat de rechten en plichten van een consument in het handelsverkeer. Dit is een breed rechtsgebied en ziet op veel verschillende terreinen. Denk hierbij aan koop op afstand, colportage (verkoop aan de deur), het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche. Iedereen krijgt veelvuldig met het consumentenrecht en meer specifiek het consumentenkooprecht te maken. Een consumentenkoop is de koop van een roerende zaak waarbij de koper een consument is en de verkoper een professionele partij. Het Burgerlijk Wetboek heeft consumentenkoop als volgt gedefinieerd: de koop wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Een voorbeeld van consumentenkoop is bijvoorbeeld een huisvrouw die voor thuis een nieuwe magnetron aanschaft bij een winkel. Aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan waardoor het consumentenrecht van toepassing is. Op grond van het consumentenrecht heeft de consument de plicht de afgesproken prijs te betalen en de verkoper verplicht een deugdelijk product moet leveren. Een deugdelijk product houdt in dat het product gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die je daaraan bij normaal gebruik mag stellen.

Stel de magnetron uit bovengenoemd voorbeeld begeeft het binnen een halfjaar na aankoop, dan hoef je als consument niet te bewijzen dat je de magnetron niet zelf kapot hebt gemaakt. Dit heet de omgekeerde bewijslast. De wetgever komt hiermee de consument tegemoet door in de wet het vermoeden op te nemen dat indien een product binnen zes maanden na aankoop defect blijkt te zijn, het product al bij aankoop gebrekkig was. Het is vervolgens aan de professionele verkoper om aan te tonen dat dit niet zo is. Kan hij dit niet, dan moet het product hersteld of vervangen worden. Doet of kan de verkoper dit niet, dan heeft de consument het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Daarnaast bevat het consumentenrecht nog talloze andere regels die erop gericht zijn om de consument te beschermen. Deze regels zijn ontwikkeld omdat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij in de regel ‘de zwakkere partij’ is. De wetgever heeft de consument door middel van deze regels willen compenseren. In het verlengde daarvan heeft de wetgever bepaald dat de meeste regels van dwingend recht zijn. Dit betekent dat hier niet ten nadele van de consument van mag worden afgeweken.

Contractrecht

Het contractrecht valt onder het verbintenissenrecht. Verbintenissenrecht is weer een onderdeel van het privaatrecht en regelt de relatie tussen burgers onderling. Het verbintenissenrecht omvat regels met betrekking tot verschillende verbintenissen. U kunt hierbij denken aan een verbintenis die voortvloeit uit de wet of uit een overeenkomst. Deze regelgeving is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

Men spreekt van een verbintenis als er sprake is van een vermogensrechtelijke relatie tussen twee of meer partijen. De ene partij is tot iets verplicht waarop de andere partij recht heeft. Een verbintenis kan zowel schriftelijk als mondeling ontstaan. Het laatste is alleen moeilijker aan te tonen.

Een voorbeeld van een verbintenis is een huurovereenkomst. Het is de verplichting van de verkoper om de woning aan de huurder ter beschikking te stellen. Daartegenover is het de verplichting van de huurder om te betalen. Wanneer beide partijen een verbintenis op zich nemen spreken we van een wederkerige overeenkomst.

Niet-nakoming van een verbintenis
Een overeenkomst dient nageleefd te worden. Op het moment dat er vanuit de ene partij niet of niet goed wordt nagekomen kan de andere partij schade lijden. Er kan een discussie of conflict ontstaan over de inhoud van een overeenkomst. Tijdens een gerechtelijke procedure kan een schuldeiser nakoming vorderen op de schuldenaar. Bij veroordeling wordt schuldenaar aansprakelijk gesteld voor de schade die de schuldeiser lijdt.

Het huurrecht

Het huurrecht is het totaal aan regels op het gebied van huur en valt onder het privaatrecht. De meeste regels van het huurrecht staan opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, meer specifiek artikel 7:201 t/m 7:310 BW. Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die betrekking hebben op specifieke onderdelen van het huurrecht, zoals de Huurprijzenwet woonruimte, het Besluit huurprijzen woonruimte en het Besluit servicekosten. Aspecten die binnen het huurrecht worden geregeld zijn bijvoorbeeld wanneer en hoe er opgezegd moet/mag worden, hoe hoog de huurprijs mag zijn en wanneer deze mogen stijgen, maar het geeft ook regels over hoe een goed huurder zich hoort te gedragen.

Het Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 7:201 BW een definitie aan huur, namelijk een overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. In veel gevallen gaat het om het verhuren van woonruimte of bedrijfsruimte, maar dit kan ook toezien op het huren van bijvoorbeeld een fiets of auto. Dit geldt ook indien het contract een andere naam bevat zoals bijvoorbeeld leenovereenkomst. Bepalend voor wat voor soort overeenkomst het is, is niet de naam van het contract, maar de inhoud.

Een belangrijk onderdeel binnen het huurrecht is verhuur van woonruimte. Huurders van zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte genieten huurbescherming. Dit houdt in dat de verhuurder niet zomaar de huur mag opzeggen. Dit kan enkel in situaties die specifiek in de wet staan opgenomen. Onder huurbescherming valt ook huurprijsbescherming. Op basis van het woonwaarderingsstelsel ofwel puntensysteem kan berekend worden hoe hoog de maximale huurprijs van een woning mag zijn. Dit puntensysteem geldt voor zelfstandige en onzelfstandige woonruimten, maar niet voor vrije-sectorwoningen. Het puntensysteem legt een verband tussen huurprijs en kwaliteit van de woning: hoe hoger de kwaliteit, hoe meer punten en hoe hoger de maximale huurprijs.

Personal injury

Letselschade, ook wel personenschade genoemd, bestaat zowel uit lichamelijke als geestelijke schade die u door toedoen van een ander lijdt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een bedrijfs-of verkeersongeval, nalatigheid, een misdrijf of een medische fout. De schade kan uit materiële of immateriële schade bestaan, maar een combinatie van beide kan uiteraard ook. Onder materiële schade valt schade die direct in geld is uit te drukken. Voorbeelden hiervan zijn medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, kledingschade, inkomensschade, schade aan uw auto of fiets, reiskosten, etc.

Immateriële schade is schade veroorzaakt door het letsel dat u heeft opgelopen en de pijn en het leed dat u heeft moeten doorstaan zoals verdriet, slapeloze nachten of verminderde levensvreugde. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. Ter compensatie kan de door u geleden schade verhaald worden op diegene die de schade heeft veroorzaakt. Daarvoor geldt echter wel het vereiste dat diegene aansprakelijk is. Dit betekent dat de schade ontstaan is door de fout van een ander. In de wet wordt dit ook wel onrechtmatige daad genoemd. Heeft u zelf ook schuld aan de gebeurtenis, dan krijgt u mogelijk maar een deel van uw schade vergoed. Om te bepalen wie er aansprakelijk gesteld kan worden dient er gekeken te worden naar het type ongeval. De regels bij bijvoorbeeld een verkeersongeval zijn namelijk anders dan die bij een bedrijfsongeval of schade veroorzaakt door een kind.

Bij een verkeersongeval geldt vaak de wettelijke aansprakelijkheid. In de meeste gevallen is degene die het ongeval veroorzaakt heeft aansprakelijk. Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk de verplichting om een veilige werksituatie te creëren. Doet hij dit niet en lijdt een werknemer schade, dan zal hij een schadevergoeding moeten betalen. Dit geldt alleen niet als er sprake is van bewust roekeloos gedrag door de werknemer. Zodra er is vastgesteld wie er aansprakelijk is, dient u deze partij zelf aansprakelijk te stellen. U kunt dit doen door een aangetekende brief naar de verzekering van die partij te sturen of, als u niet weet wie de verzekeraar is, naar de andere partij zelf. Hierin geeft u aan dat u schade heeft geleden waarvoor hij of zij aansprakelijk is en u deze schade graag vergoed wilt krijgen. Hierbij dient u ook te bewijzen dat de andere partij een fout maakte en dat u daardoor daadwerkelijk schade heeft. Dit bewijst u bijvoorbeeld door foto’s of getuigenverklaringen. Mocht de andere partij of zijn verzekeraar de schade niet betalen, dan kunt u de rechter middels een dagvaardingsprocedure vragen om een uitspraak te doen.

Personal and family law

Onder het privaatrecht (=civielrecht) vallen diverse rechtsbieden, waaronder het personen- en familierecht. Dit rechtsgebied houdt zich bezig met alle facetten van het leven, van (voor) de geboorte tot (na) de dood en is daardoor het rechtsgebied dat het dichtst bij ons staat. Het personen- en familierecht is een omvangrijk rechtsgebied en gaat over belangrijke persoonlijke zaken gedurende de levensloop van een mens. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: het huwelijk, naamswijziging, erkenning van een kind, regelen van ouderlijk gezag en handelingsbekwaamheid. Bij laatstgenoemd onderwerp kunt u bijvoorbeeld denken aan iemand die wegens geldproblemen onder curatele is gesteld.

Ook is het een rechtsgebied waaruit emotionele conflicten kunnen ontstaan. Deze conflicten gaan vaak over belangrijke zaken in uw leven. Het is daarom belangrijk dat u zich in dat soort situaties laat bijstaan door een deskundige. Een van de grootste onderwerpen binnen het personen- en familierecht is een echtscheiding of uit elkaar gaan. Ondanks de heftige emoties die hiermee gepaard gaan is het van belang om zo snel als mogelijk duidelijke afspraken te maken. Dit is zelfs wettelijk verplicht als er minderjarige kinderen bij betrokken zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Een ouderschapsplan is een document dat door ouders gezamenlijk wordt opgesteld en waarin zij afspraken vastleggen over hoe zij de zorg en opvoeding van de kinderen wensen te regelen.

Een belangrijk onderdeel van het personen- en familierecht is mediation. Indien u het niet eens bent over de te maken afspraken, maar dit niet middels een gerechtelijke procedure wenst op te lossen kan dit helpen. Mediation is een bemiddelingsproces tussen twee partijen onder begeleiding van eenzelfde mediator. De mediator is onafhankelijk en dus onpartijdig en zal helpen bij het vinden van een oplossing of overeenstemming. Ook kan een mediator helpen bij het opstellen van bijvoorbeeld een ouderschapsplan, maar ook in alle andere gevallen kan en zal de mediator proberen samen een oplossing te vinden zonder tussenkomst van de rechter.

Social zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het rechtsgebied dat deel uit maakt van het publiekrecht. Het rechtsgebied is bedoeld om burgers gedurende werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensioen een vangnet te bieden op het gebied van zorg en inkomen, maar tegelijkertijd ook om ervoor te zorgen dat zij participeren in de samenleving. Dit wordt ook wel de waarborg- en activeringsfunctie genoemd.

Binnen het stelsel van de sociale zekerheid kan er onderscheid worden gemaakt tussen de sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen. Het verschil tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen zit in de financiering. Voor sociale verzekeringen betalen burgers over het algemeen premie, zijnde een maandelijkse bedrag voor de verzekering. Sociale voorzieningen daarentegen worden betaald uit de opbrengsten van de belastingdienst.

De sociale verzekering is voorts onder te verdelen in werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. De werknemersverzekering verzekerd een werknemer (een persoon in loondienst) tegen een inkomensverlies indien er sprake is van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte. De volksverzekering heeft betrekking op de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De AOW biedt een basispensioen voor burgers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De Wlz ziet toe op de zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij aan gehandicaptenzorg, of zorg in een verpleeghuis. De Anw is een volksverzekering waarbij nabestaanden van een overledene in bepaalde gevallen recht hebben op een uitkering. De Wajong is het recht op een uitkering voor burgers die vóór en na hun achttiende leeftijd arbeidsongeschikt zijn. De Zvw is een verzekeringsvorm dat (gedeeltelijk) zorgkosten vergoed aan verzekerden.

Criminal law

Het strafrecht omvat de rechtsregels die bepalen wat strafbaar is, welke straffen op de overtreding van die bepaling staan en welke procedures daarbij horen. Het strafrecht maakt deel uit van het publiekrecht, dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt.

Het Wetboek van Strafrecht (Sr) draait om strafbare feiten. Er is sprake van een strafbaar feit mits een burger zich niet aan de regels van het strafrecht houdt. Dit wordt ook wel een delict genoemd.

Omtrent strafbare feiten wordt er onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn ernstige delicten die zwaarder gestraft kunnen worden. Hierbij kunt u denken aan mishandeling of moord. Op misdrijven kan bovendien altijd een gevangenisstraf opgelegd worden. Overtredingen zijn lichte delicten met een lagere strafbedreiging namelijk het betalen van een geldboete of hechtenis. Hierbij kunt u denken aan lichte verkeersovertredingen of openbaar dronkenschap. Daarnaast is de poging tot het plegen van een misdrijf eveneens strafbaar.

In het Wetboek van Strafvordering (Sv) wordt er omschreven op welke wijze een verdachte opgespoord en vervolgd mag worden.

Er zijn regels vastgelegd wie over welke bevoegdheden, rechten en/of plichten beschikken in verschillende fases van een strafrechtelijke procedure. Tijdens een strafproces kan een verdachte te maken hebben met verschillende instanties namelijk de rechtbank, het gerechtshof en/of met de Hoge Raad. Deze instanties houden zich bezig met strafrechtelijke procedures.

Insurance law

Het verzekeringsrecht omvat de rechtsregels die betrekking hebben op de verzekeraar en de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De rechtsregels over bijvoorbeeld de wettelijke bepalingen en polisvoorwaarden zijn opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek wordt de definitie van de verzekeringsovereenkomst gegeven.

De verzekeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en de verzekeringnemer (particulier of bedrijf). Een verzekering biedt bescherming tegen financiële gevolgen van bepaalde risico’s. Hierbij kunt u denken aan een risico zoals brand of diefstal. De verzekeringnemer betaalt een premie aan de verzekeraar en verzekeraar neemt dit risico over. In het geval van schade wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd. U kunt hierbij denken aan een inboedelverzekering of een autoverzekering.

Deze verzekeringsovereenkomst is schriftelijk of digitaal vastgelegd in een polis, dit is een akte die wordt afgegeven door de verzekeraar. Op het polisblad staat vermeldt wie de partijen zijn, wat de hoogte is van de premie, tegen welke risico’s de verzekeringnemer is verzekerd en op welke datum de verzekering ingaat. Daarnaast staan daarin ook welke bedingen er van toepassing zijn, dit kunnen algemene en bijzondere bedingen zijn.

Immigration law

Vreemdelingenrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de toelating, verblijf en uitzetting van personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, oftewel vreemdelingen. Het vreemdelingenrecht maakt onderdeel uit van het bestuursrecht. Hierbij staat de rechtsverhouding tussen de overheid en vreemdelingen centraal. Het vreemdelingenrecht is voorts onder te verdelen in het asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Dit houdt in dat er in het kader van het vreemdelingenrecht twee hoofdprocedures bestaan: de reguliere procedure en de asielprocedure.

Niet-Nederlanders komen naar Nederland met een bepaalde reden. Dit wordt ook wel een verblijfsdoel genoemd. Denk hierbij aan een verblijf wegens een medische behandeling, studie, seizoenarbeid (tijdelijk) of een verblijf wegens arbeid in loondienst, verblijf bij een familie- en gezinslid of als adoptiekind (niet-tijdelijk). 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is de overheidsinstantie die beslissingen neemt over het verblijf van vreemdelingen. Indien u in aanmerking wilt komen voor een verblijfsvergunning (lang verblijf) of een visum (kort verblijf) kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij de IND. Hier zijn echter wel voorwaarden aan gebonden.

In sommige gevallen geldt de voorwaarde dat u bij aanvraag van een verblijfsvergunning beschikt over een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV).  Een MVV is een inreisvisum om naar Nederland te kunnen reizen. Een MVV kunt u verkrijgen bij de Nederlandse ambassade van het land waar u bent gevestigd.

Of u bij aanvraag van een verblijfsvergunning moet beschikken over een MVV hangt af van uw nationaliteit.  U heeft geen mvv nodig als u de nationaliteit heeft van één van de volgende landen: Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zwitserland of een land dat behoort tot de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimt (EER). Daarnaast bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van de mvv-vereiste. Per geval toets de IND of u aanspraak maakt op een vrijstelling van de mvv-vereiste.