[GTranslate]

Hoe verloopt een bezwaarprocedure?

mikhail-pavstyuk-EKy2OTRPXdw-unsplash

In deze blog zal ik u meer uitleg geven over de bezwaarprocedure. Daarbij zal ik extra aandacht besteden aan de daarbij geldende voorwaarden en de procedure die gevolgd moet worden.

Wat is een bezwaarprocedure?
Een bezwaarprocedure is een procedure waarbij een belanghebbende een bezwaar aantekent tegen een bepaalde beslissing van een bestuur. Een bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat een belanghebbende ter beschikking staat in een bestuursrechtelijke procedure. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft de regels over het indienen van een bezwaar. Artikel 6:4 Awb bepaalt bijvoorbeeld dat het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Dit orgaan zal bij ontvankelijkheid onderzoeken of het zijn beslissing zal herzien.
Wat zijn de voorwaarden voor ontvankelijkheid?

 • Het bezwaar zal binnen de gestelde bezwaartermijn moeten zijn ontvangen;
 • De persoon die het bezwaar indient moet belanghebbende zijn;
 • Op basis van artikel 6:5 Awb moet in het bezwaarschrift het volgende staan: de naam en het adres van de indiener, dagtekening, omschrijving waartegen het bezwaar of beroep is gericht en gronden van het bezwaar of beroep.

Wat zijn de taken van het bestuursorgaan?

 • Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid. Dit betekent dat hij/zij niet zal oordelen zonder de feiten onder ogen te nemen;
 • De bestuursorgaan toets of indiener ook daadwerkelijk belanghebbende is;
 • De bestuursorgaan toets de doelmatigheid.

Hoe ziet de bezwaarschriftprocedure eruit?

 • Indiening bezwaarschrift door een belanghebbende.
 • Belanghebbende mag tot aan 10 dagen stukken indienen voor de hoorzitting.
 • Het bestuursorgaan beslist of het horen in het openbaar plaatsvindt en/of gezamenlijk in elkaars aanwezigheid.(tenzij op verzoek een afzonderlijke hoorzitting plaatsvindt).
 • De beslissing op bezwaar wordt genomen binnen zes weken. De termijn kan met ten hoogste zes weken worden verlengd.
 • De beslissing op bezwaar dient te berusten op een deugdelijke motivering en moet worden bekendgemaakt door toezending of uitreiking.
 • De beslissing op bezwaar kan inhouden: niet-ontvankelijk, ongegrond en gegrond. In het laatste geval herroept het bestuursorgaan het bestreden besluit en neemt voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit. Bij niet-ontvankelijkheid is er niet aan de voorwaarden zoals hierboven opgenomen voldaan en kijkt het bestuursorgaan niet inhoudelijk naar het bezwaar.
Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief