[GTranslate]

Wanneer heb je recht op gezinshereniging?

pexels-photo-4259140-1920w

Als u Nederlander bent of in het bezit bent van een geldig Nederlands verblijfsvergunning dan kunt u eventueel familie naar Nederland halen. Denk bijvoorbeeld aan uw buitenlandse partner of kinderen. Dit wordt ook wel ‘gezinshereniging’ genoemd. Uw familielid uit het buitenland heeft daarvoor een verblijfsvergunning nodig. Deze aanvraag kunt u doen bij de Immigratie- en Naturalisatie dienst. Aan deze aanvraag zitten strenge voorwaarden verbonden. Hieronder zal ik zowel de voorwaarden als procedure voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een partner of kind bespreken. De procedure en eisen voor een familielid van een persoon die op basis van een verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd in Nederland verblijft wijken af van onderstaand.

Overzicht voorwaarden referent.
Degene die zijn of haar familielid naar Nederland wil halen wordt referent genoemd. Als u een verzoek indient om een familielid naar Nederland te halen dan wordt u de referent. U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of hebt al minimaal 1 jaar een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel. Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u maar een beperkte tijd in Nederland verblijven. Voorbeelden van tijdelijke verblijfsdoelen zijn Au pair, grensoverschrijdende dienstverlening, medische behandeling, studie en uitwisseling.
 • U bent ongehuwd (tenzij dit met de buitenlandse partner is waar de aanvraag voor is).
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U bent bereid een verklaring te ondertekenen waarin u verklaard referent te zijn. 
 • U heeft een duurzame en exclusieve relatie met uw buitenlandse partner.
 • U staat ingeschreven in Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw woonplaats (gemeente).
 • U heeft een zelfstandig, duurzaam en voldoende inkomen. Een zelfstandig inkomen is een inkomen dat u zelf verdient en waarover u belastingen en premies hebt betaald. Uw inkomen is duurzaam als u in loondienst bent en nog minimaal 12 maanden dit inkomen zal ontvangen.

Dit is bijvoorbeeld het geval als u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, maar ook een contract voor bepaalde tijd die nog 12 maanden geldig is. In sommige gevallen kunnen andere contracten bijvoorbeeld die voor 6 maanden of een oproepcontract ook als duurzaam worden aangemerkt. Het bedrag dat u moet verdienen wordt het normbedrag genoemd. Dit bedrag staat gelijk aan het wettelijk minimumloon. Indien u de aanvraag doet als alleenstaande ouder voor uw kind dan is dit 70% van het minimumloon. Het minimumloon verandert elke 6 maanden, op 1 januari en op 1 juli. Voor deze inkomenseis gelden een paar uitzonderingen. U hoeft niet aan de inkomenseis te voldoen als u AOW ontvangt of de AOW-leeftijd hebt bereikt. Dit geldt eveneens als u volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De IND kijkt ook niet naar uw inkomen als u een verblijfsvergunning heeft als slachtoffer van mensenhandel of huiselijk geweld.

Uw buitenlandse partner dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Uw partner is ongehuwd.
 • Uw partner is 21 jaar of ouder.
 • Uw partner gaat met u samenwonen zodra deze in Nederland is en staat vanaf dat moment op hetzelfde adres als u ingeschreven.
 • Uw partner heeft het basisexamen inburgering buitenland afgelegd of heeft vrijstelling.
 • Uw partner heeft een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort).
 • Uw partner vormt geen gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid.
 • Uw partner is bereid mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose.
 • Uw partner heeft bij een eerdere aanvraag van een verblijfsvergunning geen onjuiste gegevens verstrekt of relevante gegevens achtergehouden.

Procedure 
In veel gevallen dient het familielid als eerste het basisexamen inburgering af te leggen. Dit is een examen waarin de onderdelen kennis van de Nederlandse samenleving, spreekvaardigheid en leesvaardigheid getoetst worden. Indien uw familielid jonger dan 18 jaar is of de AOW-leeftijd heeft bereikt, uw familielid minimaal 8 jaar in Nederland heeft gewoond tijdens de leerplichtige leeftijd, u in het bezit bent van een verblijfsvergunning voor een tijdelijk verblijfsdoel, u in het bezit bent van een verblijfsvergunning voor asiel (on)bepaalde tijd of uw familielid de Surinaamse nationaliteit heeft en minimaal lager onderwijs in de Nederlandse taal heeft afgerond in Suriname of Nederland dan is uw familielid vrijgesteld van het basisexamen inburgering . Dit geldt ook als uw familielid de Australische, Canadese, Japanse, Monegaskische, Nieuw-Zeelandse, Vaticaanse, Amerikaanse of Zuid-Koreaanse nationaliteit bezit. Eveneens zijn er een bepaald aantal diploma’s die vrijstelling van het basisexamen inburgering opleveren.

Indien het basisexamen wel moet worden afgelegd dan gebeurt dit bij de Nederlandse ambassade of een consulaat-generaal in het land van herkomst. Uw familielid dient zich hiervoor aan te melden via de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarna uw familielid zelf contact kan opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in het land waar het familielid het examen wil afleggen. Indien uw familielid dit examen heeft gehaald kunt u beginnen met het verzamelen van de benodigde documenten om de aanvraag voor de verblijfsvergunning te starten. Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • de huwelijksakte of akte van het geregistreerd partnerschap;
 • stukken waaruit uw inkomen blijkt;
 • een ongehuwdverklaring;
 • documenten waaruit het ouderlijk gezag blijkt;
 • een bewijs dat het basisexamen inburgering buitenland is behaald;
 • een geboorteakte;
 • kopie van het paspoort incl. kopie van bladzijdes met in-en uitreisstempels.

Bovenstaande documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn of ze moeten zijn vertaald. Daarnaast moeten officiële buitenlandse documenten en vertalingen zijn gelegaliseerd. Bij legalisatie wordt gekeken of het document is afgegeven door de juiste persoon of instelling. Legalisatie gebeurt met een stempel of sticker. Onder officiële buitenlandse documenten vallen bijvoorbeeld de geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte en echtscheidingsakte.

Zodra u deze stukken heeft verzameld kunt u beginnen aan het invullen van de aanvraag bij de IND. Het is belangrijk om te weten dat in veel gevallen een speciaal inreisvisum nodig is om Nederland in te mogen reizen. Dit wordt een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) genoemd. Deze kunt u gelijk aanvragen met de verblijfsvergunning. De nationaliteit van uw familielid bepaalt of u een mvv nodig heeft. Dit zijn dezelfde nationaliteiten die vrijstelling geven voor het basisexamen inburgering.

Zodra u de aanvraag (schriftelijk) heeft ingediend ontvangt u binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging van de IND met daarin een beslistermijn. De beslistermijn is maximaal 90 dagen. Ook ontvangt u een brief met daarin het verzoek om de kosten van de aanvraag, ook wel leges genoemd, te betalen. De aanvraag kost € 207 en dient u binnen veertien dagen te betalen. Hou er rekening mee dat u deze kosten ten alle tijden dient te betalen, ook bij een negatieve beslissing. Binnen de beslistermijn ontvangt u van de IND een beslissing. Deze kan positief of negatief zijn.

Indien u een positieve beslissing heeft ontvangen betekent dit dat uw familielid in Nederland mag komen wonen. Als uw familielid een mvv heeft aangevraagd is de volgende stap het ophalen hiervan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land. Dit moet binnen drie maanden na het ontvangen van de positieve beslissing. Een medewerker van de Nederlandse ambassade zal tijdens het ophalen van de mvv vingerafdrukken afnemen en een foto maken. De medewerker zal de mvv in het paspoort van uw familielid plakken. De mvv is drie maanden geldig. Daarnaast moet het paspoort waarin de mvv wordt geplaatst nog minimaal zes maanden geldig zijn. Vervolgens kan uw familielid afreizen naar Nederland en in Nederland de verblijfsvergunning ophalen.

De verblijfsvergunning is vijf jaar geldig. Dit is anders indien u zelf in Nederland verblijft op basis van een verblijfsvergunning. Dan is de verblijfsvergunning van uw partner geldig tot de einddatum van uw vergunning. Na het ontvangen van de verblijfsvergunning moet uw familielid zich inschrijven bij de gemeente in de Basisregistratie Personen. Uw familielid ontvangt dan ook een burgerservicenummer. Hiervoor heeft u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Tevens dient uw familielid zich binnen drie maanden na ontvangst van de verblijfsvergunning mee te werken aan een tbc-onderzoek. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) in uw woonplaats. Doet uw familielid dit niet, dan kan de verblijfsvergunning worden ingetrokken en zal uw familielid Nederland moeten verlaten.

Als u een negatieve beslissing heeft ontvangen betekent dit dat uw familielid geen verblijfsvergunning krijgt. Indien u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de IND te sturen. Het bezwaarschrift dient u binnen vier weken na de datum van de beslissing in te dienen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van in ieder geval de volgende informatie: uw naam en adres, de datum, de naam en geboortedatum van uw familielid voor wie de verblijfsvergunning is aangevraagd, het zaaknummer, een omschrijving van de punten van de beslissing waarmee u het niet eens bent, de reden waarom de beslissing niet juist is en bewijzen hiervan, een handtekening en een kopie van de beslissing.

De wet schrijft voor dat de IND hier binnen negentien weken een beslissing op moet nemen. Uw familielid mag in beginsel niet blijven in afwachting van de beslissing op bezwaar. Bij de afwijzing ontvangt uw familielid een terugkeerbesluit. In de meeste gevallen ontvangt uw familielid ook een inreisverbod. Indien uw familielid niet in Nederland mag blijven kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. De rechter beslist dan of uw familielid het bezwaar in Nederland mag afwachten of niet. 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning of het indienen van bezwaar tegen een negatieve beslissing van de IND? Wij kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief