[GTranslate]

Wanprestatie, nakoming en schadevergoeding

afif-kusuma-mv38TB_Ljj8-unsplash

Wanneer u schade heeft geleden door een ander kunt u soms schadevergoeding eisen. Hoe zit het precies? Aan welke eisen moet er voldaan zijn voor een geslaagd beroep op schadevergoeding? Hoe hoog is het schadevergoedingsbedrag?  In dit artikel legt Dependable je uit hoe het zit! Allereerst moet er een grondslag zijn voor schadevergoeding. In het burgerlijk recht wordt er een tweedeling gemaakt. Baseer jij de vordering op onrechtmatige daad of baseer je de vordering op een onderliggende overeenkomst?

Casus
Je sluit een overeenkomst met een tuinman om bij jou hekwerk te verrichten tegen betaling. Jij betaalt het afgesproken bedrag, maar de tuinman komt zijn verplichtingen niet na. Wat is de route naar schadevergoeding? Als een contractpartij zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet na komt is er juridisch sprake van wanprestatie. Op grond van artikel 6:74 BW heeft u recht op schadevergoeding indien voldaan is aan alle vereisten uit het zojuist genoemde artikel.

Toerekenbare tekortkoming
Als uw contractpartij, in casu de tuinman, zijn verplichtingen gedeeltelijk of zelfs helemaal niet nakomt dan wordt dat bestempeld als een tekortkoming. Echter, moet die tekortkoming ook kunnen worden toegerekend en wel aan uw contractpartij. Als de tekortkoming niet kan worden toegerekend bijvoorbeeld vanwege een overmachtssituatie dan gaat wanprestatie niet op. Er is sprake van overmacht indien de gebeurtenis waardoor de wanprestatie heeft plaatsgevonden volledig (100%) buiten de macht van de contractpartij ligt. Denk maar aan een plotseling spelende natuurramp.

Causaal verband
Causaal verband is een juridisch begrip die oorzaak/gevolg aangeeft. Voldoende is dat door de wanprestatie jij schade lijdt. Als jij kan aantonen dat jouw schade is ontstaan door de wanprestatie dan is er voldaan aan het vereiste causaal verband.

Blijvend onmogelijk
Voor schadevergoeding wegens wanprestatie is vereist dat nakoming blijvend onmogelijk is. Het moet voor de contractpartij onmogelijk zijn om nog te doen wat is afgesproken. Als dat het geval is dan ontstaat er meteen een verplichting tot schadevergoeding. Kan de schuldenaar nog nakomen dan moet hem die mogelijkheid ook worden gegeven.

Door een ingebrekestelling te versturen bied jij de schuldenaar een kans om alsnog aan zijn verplichting(en) te voldoen. Een ingebrekestelling is een schriftelijk stuk waarin jij aan de contractpartij een redelijk termijn biedt om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Geeft hij geen gehoor aan de ingebrekestelling dan treedt hij in verzuim. Gevolg hiervan is dat schadevergoeding kan worden geëist ondanks nakoming nog mogelijk is.

Kortom, indien een contractpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk of niet nakomt dan is hij verplicht schadevergoeding te betalen als wanprestatie aan hem kan worden toegerekend.

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief