[GTranslate]

Wat zijn mijn rechten als mijn verhuurder niet overgaat tot reparatie?

gennifer-miller-Mb_r0CIDFh8-unsplash

Huurrecht; rechten en verplichtingen
“Alles is te huur” is een niet gelogen uitspraak binnen de huidige samenleving. (Bijna) alles is te huur. Binnen ons rechtssysteem is de huurovereenkomst een bijzondere type
overeenkomst. In deze blog zet ik uiteen wat een huurovereenkomst is. Welke rechten vloeien er voort uit een huurovereenkomst? Welke verplichtingen rusten op partijen in het
kader van deze overeenkomt? In dit artikel legt Dependable je uit hoe het zit!

Verschillende zaken kunnen worden verhuurd. Binnen het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen roerende zaken en onroerende zaken. Bij roerende zaken moet je denken aan alle stoffelijke objecten die jij als mens zonder mechanische krachten kunt vervoeren. Denk bijvoorbeeld aan een auto en een mobiel. Onroerende zaken zijn de grond, nog niet gewonnen delfstoffen en de met de grond verenigde beplantingen, gebouwen en werken die duurzaam met de grond verbonden zijn. Een klassiek voorbeeld van een onroerende zaak is een woning.

Wanneer is er sprake van een huurovereenkomst?
Om een overeenkomst te kwalificeren als huurovereenkomst moet er sprake zijn van:

  • Een verhuurder die een ander (huurder) het gebruik van een bepaalde zaak verschaft;
  • Een huurder die zich verplicht tot een tegenprestatie.

Anders gezegd, het moet gaan om een verhuurder die een huurder woongenot verschaft en daar (periodiek) een huurprijs voor ontvangt. Met huurovereenkomst kunnen verschillende typen (on)roerende zaken worden verhuurd.

Huur van ongebouwde of roerende zaken
Indien het object (het gehuurde) in de overeenkomst een ongebouwde en-of roerende zaak bevat dan zijn enkel de bepalingen van artikel 7:201 – 231 BW van toepassing.

Huur van woonruimte
Indien het object van de huurovereenkomst niet een ongebouwde of roerende zaak omvat dan zou het kunnen gaan om een woonruimte. Een woonruimte is onroerende zaak die
zelfstandig of onzelfstandig wordt verhuurd. Als het huurobject een woonruimte is, zijn de bepalingen van artikel 7:201-231 BW van toepassing. Daarnaast zijn de bepalingen van artikel 7:232 -282 BW van toepassing.

Huur van middenstandbedrijfsruimte
Betreft de huurovereenkomst niet een woonruimte dan zou het kunnen gaan om een middenstandbedrijfsruimte. Dit noemen we ook een artikel 290-bedrijfsruimte. Dit zijn onroerende zaken die bedoeld zijn als detailhandel bedrijfsruimte die voor het publiek toegankelijk zijn. Denk hier onder andere aan een restaurant of supermarkt.

Huur van overige bedrijfsruimte
Alle overige ruimten die niet vallen onder woonruimte of middenstandbedrijfsruimte worden gekwalificeerd als ‘overige bedrijfsruimte’. Op deze type ruimte zijn de artikelen
7:201 – 231 BW van toepassing en artikel 7:230a BW. Een voorbeeld van dit type bedrijfsruimte is een naschoolse opvang.

Rechten en plichten (ver)huurder
Allereerst is de huurder verplicht een tegenprestatie (huurprijs) te voldoen. De tegenprestatie moet op tijd worden voldaan. Daarnaast is een huurder verplicht zich als een goed huurder te gedragen. Dit zijn de twee hoofdverplichtingen van een huurder. Tenslotte moet een huurder de woning aan het eind van de huurperiode in dezelfde staat opleveren als toen hij erin trok.

Een verhuurder heeft natuurlijk recht op de tegenprestatie van de huurder. Als de huurder de huurprijs niet of niet op tijd betaald dan ontstaat er een huurachterstand. In
huurovereenkomsten wordt vaak afgesproken wanneer de huurprijs moet worden voldaan. Indien dit ook is gebeurd, en betaalt huurder onverhoopt niet op tijd, dan kan de verhuurder in principe direct een gerechtelijke procedure beginnen. Er is in zo een geval geen aanmaning vereist, omdat er sprake was van een zogenoemde fatale termijn.
Naast dit recht heeft de verhuurder de verplichting om gebreken aan een woning te verhelpen. Deze verplichting van de verhuurder is een recht van de huurder. Een verhuurder
is wettelijk verplicht noodzakelijke reparaties te verrichten. Indien het gaat om gebreke waar de huurder zelf voor verantwoordelijk is dan rust op de verhuurder geen verplichting om
gebreke te herstellen. Dit zijn bijvoorbeeld kleine herstelwerkzaamheden zoals het vervangen van een kapot lampje.

Indien de verhuurder verplicht is om het gebrek te herstellen en gaat hij niet over tot herstel dan heeft de huurder recht op schadevergoeding. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de huurder aanspraak maken op schadevergoeding. Naast de schadevergoedingsregeling uit het huurrecht kan een huurder ook beroep doen op de regels
van het algemeen vermogensrecht.

Gezien het bovenstaande hebben zowel de huurder als de verhuurder bepaalde rechten en verplichtingen. Een huurder heeft recht op herstel van bepaalde gebreken en indien de
reparatie uitblijft, kan een beroep gedaan worden op schadevergoeding. Een verhuurder heeft recht op huurprijs. Indien deze uitblijft kan een verhuurder een (buiten)gerechtelijke
procedure beginnen.

Deel dit artikel

Wilt u op de hoogte blijven van relevante juridische informatie?

Abonneer op onze nieuwsbrief